نکته قابل ذکر با توجه به پیگیریهای حاج آقا لایزال برای اولین بار ایزوگام سبز جهت گنبد امام زاده ساخته شده است.