به حول و قوه الهی عملیات ساخت گنبد آستان مقدس امامزاده عبدالعظیم توسط یکی از متخصصین اراکی طی مدت یکماه ساخته خواهد شد.