باز این چه شورش است که در خلق عالم است     باز این چه نوحه و چه عزا و ماتم است