جهت سهولت در رفت و آمد در اطراف امامزاده در شبها 4 عدد پروژکتور در اطراف امامزاده نصب گردید.