با دریافت متن زیارت نامه و اذن دخول به امامزاده از سایت جامع امامزادگان این تابلو در درب ورودی این امامزاده نصب گردید.