خدارو شکر به خیر گذشت.با توجه به سقوط آجر از بالا با سر آقا جواد خدا رو شکر برای ایشان مشکلی پیش نیامد.