با توجه به نظرات کارشناسی حاج آقای لایزال و جناب مهندس دانائی فرد از اعضای هیات امناء تصمیم بر این شد که جهت افزایش استحکام بنا بادبند در سازه نصب گردد.تصاویر این بادبندها در زیر آمده است.